El codi ètic d’Aneto Natural, SLU és un compromís ètic que inclou principis i normes bàsiques de conducta que proporcionen les directrius necessàries les qual afavoreixen un adequat desenvolupament de les relacions entre Aneto Natural, SLU i els seus principals agents d’interès: accionistes, persones treballadores, clients, proveïdors i la societat en general.

El codi ètic està orientat a un benefici recíproc de totes les parts, respectant, en tot moment, el paper de cada un d’aquestes de tal manera que Aneto Natural, SLU requereix que totes les persones implicades actuïn d’acord als principis i a les normes basades en conductes ètiques.

Mantenir la confiança amb els principals grups d’interès d’Aneto Natural, SLU suposa estar compromisos en reafirmar constantment tot allò que contribueix a garantir la integritat i la transparència de la nostra activitat, sempre, ajustat a la missió i valors de l’Empresa.

Principis i pautes de conducta

Aneto Natural i els seus principals grups d’interès amb els quals es relaciona, es comprometen a no tenir cap comportament o acció que pugui estar fora d’aquest patró o marc d’actuació, i mitjançant l’aplicació dels següents principis i pautes de conducta:

1. PRINCIPI DE LEGALITAT

Objetiu Perseguit: Compliment estricte de la Legislació vigent.

Aneto Natural es compromet a complir i, a la vegada, a exigir als seus grups d’interès l’estricte compliment de la legislació, la normativa i els acords assolits en els mercats on Aneto Natural opera. L’al·legació dels desconeixement o part d’ella, no eximeix de les seves responsabilitats en allò que afecta al compliment de la mateixa.

2. DRETS HUMANS

Objectiu Perseguit: Respecte als drets humans fonamentals

Aneto Natural compleix amb el preàmbul de la Declaració Universals dels Drets Humans, compleix amb la normativa i tractats internacionals de respectar els Drets Humans i, a la vegada, exigeix el respecte per aquests drets i llibertats, als seus grups d’interès i als països que opera.

3. DRETS DELS TREBALLADORS

Objectiu Perseguit: Respecte als drets dels treballadors.

Aneto Natural compleix i exigeix als seus grups d’interès el compliment estricte de les convencions OIT i lleis locals en matèria laboral, amb especial èmfasis en 5 drets fonamentals: Llibertat d’Associació, Prohibició del Treball Infantil, Prohibició del Treball Forçós, No discriminació i Seguretat i Salut Laboral, utilitzant com a fil conductor: La Negociació Col·lectiva, la formació continuada del col·lectiu de treballadors i l’establiment de canals de comunicació amb els treballadors i treballadores.

4. COMPROMÍS SOCIAL I MEDI AMBIENT

Objectiu Perseguit: Compliment estricte de la Legislació vigent.

Aneto Natural compleix i exigeix als seus grups d’interès el compliment de les lleis aplicables en matèria de medi ambient i amb la seva responsabilitat respecte als efectes que tenen els seus processos, productes i/o serveis.

Alhora, exigeix als seus proveïdors el compliment dels principis generals sobre la preservació del medi ambient com son els principis de cautela i d’acció preventiva, i el principi de correcció dels impactes al medi ambient.

5. PRINCIPI DE LLEIALTAT

Objectiu Perseguit: Mantenir lleialtat a l’empresa en tot moment.

Aneto Natural contribueix i exigeix als seus treballadors i treballadores optimitzar l’ús de recursos, dels que n’és responsable, amb el fi últim de proporcionar benefici màxim per Aneto Natural, SLU. Promoure els més alts nivells de qualitat professionals d’Aneto Natural en la funció i tasca assignades.

6. PRINCIPI DE CONFIDENCIALITAT

Objectiu Perseguit: Compliment de la normativa en matèria de Protecció de Dades, fent ús de la informació de l’empresa i dels grups d’interès amb la deguda cautela i respecte.

Aneto Natural compleix i exigeix als seus grups d’interès que totes les dades (preus, volums, contractes, comandes, facturació, correus electrònics, informes, pressuposts…) que facin referència a la relació contractual, mercantil, laboral o de qualsevol altra, hauran de ser considerats confidencials i no és permetrà la seva divulgació fora del perímetre de l’activitat de l’empresa Aneto Natural, SLU.

Cap dada sensible i relacionada amb Preu, Volum, Qualitat, Servei, Negociació, Estratègia, etc., serà facilitada a un altre oferent.

7. PRINCIPI D’INTEGRITAT

Objectiu Perseguit: Mantenir un comportament en totes les seves relacions comercials, tan dins com fora de l’empresa i abstenir-se de qualsevol negocio propi que pugui estar o semblar estar en contradicció amb l’empresa.

Els treballadors i treballadores d’Aneto Natural autoritzats a comprar s’abstindran de comunicar les seves dades personals a proveïdors existents o potencials, amb la finalitat d’al·ludir situacions que puguin comprometre’l en el seu àmbit laboral.

La compra de bens o serveis a un proveïdor, no ha d’implicar cap tipus de benefici personal pel personal autoritzat a comprar o el seu equip.

En cas que el treballador o treballadora autoritzat a comprar detecti algun tipus de risc o situació que comporti un conflicte d’interessos està obligat a posar-ho en coneixement del seu superior jeràrquic, en la major brevetat possible i per escrit, havent de deixar constància fefaent del lloc, data i hora de la comunicació, i suspenent el procés en el que es trobi immers fins que rebi instruccions precises per escrit per part del seu Superior Jeràrquic.

Durant les fases del procés de compres, Negociació, Renovació i/o Modificació de condicions, queda totalment prohibida l’acceptació de qualsevol regal, mostra d’atenció, invitació o participació en esdeveniments especials organitzats pels oferents o potencials proveïdors.

En tot lo demés relacionat amb la conducta ètica s’aplicarà el més elevat estàndard de l’ÈTICA, entesa aquesta com el conjunt de valors, normes i principis reflectits en la cultura de l’empresa.

8. QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Objectiu Perseguit: Assegurar que el proveïdor escollit compleix exhaustivament amb els estàndards i especificacions definides.

Aneto Natural compleix i exigeix als seus grups d’interès el compliment de la normativa alimentària, a garantir la traçabilitat en higienització de les seus productes i/o serveis i a treballar basant-se amb polítiques actives que promouen el benestar animal.

9. COMUNICACIÓ A LES XARXES SOCIALS

Objectiu Perseguit: Compliment d’un bon ús dels Canals de comunicació.

Aneto Natural compleix i exigeix als seus grups d’interès a respectar i fer un bon ús dels canals de comunicació, essent els oficials i els definits per part de l’Empresa els únics per parlar en nom d’Aneto Natural, SLU.