ANETO NATURAL, SLU MANIFESTA EL SEU COMPROMÍS AMB EL COMPLIMENT NORMATIU I AMB UNA CONDUCTA ÈTICAMENT CORRECTA EN TOTES LES SEVES ÀREES DE GOVERN, DIRECCIÓ I ACTIVITAT PRÒPIA, I DES D'AQUEST COMPROMÍS, POSA A LA TEVA DISPOSICIÓ UN CANAL DE COMUNICACIÓ ESPECÍFIC: CANAL INTERN INFORMACIÓ

A través d’aquest canal de comunicació, totes les persones que tinguin relació amb Aneto Natural, SLU poden comunicar a l’òrgan de compliment i encarregat de la supervisió i vigilància de les mesures de prevenció de l’empresa qualsevol possible irregularitat, incompliment o comportament contrari a Codi Ètic, el qual contempla la legalitat i les normes que regeixen la nostra organització.

L’empresa posa a disposició de treballadors, client i proveïdors un canal intern d’informació per posar en coneixement de l’empresa, qualsevol comportament contrari al Codi Ètic.

Les denuncies es podran formular mitjançant escrit que es podrà dirigir a:

*Adreça postal:
RESPONSABLE DEL CANAL INTERN D’INFORMACIÓ ANETO NATURAL
C/. Sant Jordi núm. 18-23 P.I. Santa María
08271 Artes

*Adreça electrònica:
canaletic@anetonatural.com

*O complimentant el formulari habilitat a l’efecte a la pàgina web.

*També pot presentar la denuncia verbalment, mitjançant reunió presencial o trucant al número de telèfon 93.830.50.26 i demanant pel Responsable del canal intern d’informació.

La DENUNCIA haurà de contenir una exposició clara i detallada dels fets, la identitat (si es coneguda) del presumpte infractor, la data o marc temporal en que s’han produït els fets, una relació de documents u altres mitjans probatoris que acreditin els fets i la identitat dels testimonis que puguin tenir coneixement dels fets. També serà necessari consignar un mitja de contacte on informar de l’evolució de la denuncia.

El canal Intern d’ Informació disposa d’un PROCEDIMENT específic aprovat a l’efecte per investigar les denuncies gestionat pel Responsable del Sistema Intern de Informació (en endavant RSII).

El RSII registrarà la denuncia, li assignarà un codi intern i, sempre que s’hagin facilitat dades de contacte, ho comunicarà a la persona denunciant dins els 7 dies naturals següents a la presentació. El RSII investigarà els fets denunciats, determinarà les diligencia a realitzar i elaborarà un informe de conclusions, que amb caràcter general es comunicarà a denunciant dins els 3 mesos següents a l’apertura de l’expedient.

El Canal Intern de Informació es regeix pels principis de confidencialitat, respecte a la presumpció de innocència i protecció a la persona denunciant.

Les dades personals a les que tingui accés el RSII seran tractades exclusivament per la investigació de la denuncia. Més info.

En compliment de la normativa vigent s’informa que les denuncies també es podran formular per un canal extern davant Oficina Antifrau Catalunya. Disposa de mes informació a la pàgina http://www.antifrau.cat

Nom *
Email *
Arxiu **
Missatge *

He llegit i accepto la Política de Privacitat.

* Camps obligats
** Arxius permesos: PDF, JPG i PNG, pes màxim: 2Mb

RESPONSABLE ANETO NATURAL SLU
FINALITAT Gestió denuncies
LEGITIMACIÓ Autorització interessat
DESTINATARIS Responsable Canal Intern
DRETS LOPD Més info
INFORMACIÓ ADDICIONAL Més info